hình ảnh Gần hai trăm Đại Biểu QH HK kiện TT Trump / Democrats in Congress Sue Trump Over Foreign Business Dealings

Senator Richard Blumenthal, Democrat of Connecticut, helped lead the effort to file the lawsuit. Credit – Doug Mills/The New York Times

WASHINGTON — Nearly 200 Democratic members of Congress filed a federal lawsuit on Wednesday accusing President Trump of violating the Constitution by profiting from business dealings with foreign governments.

The plaintiffs — believed to be the most members of Congress to ever sue a sitting president — contend that Mr. Trump has ignored a constitutional clause that prohibits federal officials from accepting gifts, or emoluments, from foreign powers without congressional approval.

It is the third such lawsuit against Mr. Trump on the issue since he became president, part of a coordinated effort by the president’s critics to force him to reveal his business entanglements and either sell off his holdings or put them in a blind trust.

Hoa Thiṇh Đốn – –  Gần hai trăm Đại Biểu Quốc Hội Hk thuộc Đảng Dân Chủ đã đưa đơn lên Toà Án Liên Bang kết tội TT Donald Trump đã vi phạm HIến Ph́ap khi ông vẫ n ngang nhiên nhận lãnh những lợi nhuận từ những chính phủ ngoái quốc qua những công việc thương trường cuả ông.

Các nguyên cáo – là những thành viên cuả QH HK – Nghị Sĩ hay Dân Biểu là một số đông nhất lần đầu thưa kiện đương kim TT – họ cho rằng ông Trump đã phớt lờ những điều khoản Hiến Pháp đã ngăn cấm các viên chức liên bang không được nhặn lãnh qùa cáp, lợi nhuận từ những thế lực ngoại bang mà chưa được sự cho phép cuả Quốc Hội.

Đây là đơn đưa kiện thứ ba chống lại những hành vi tham nhũng cuả TT Trump. Nhiều người cho rằng đây là những âm mưu cuả phe đối lập để đẩy TT Trump tới việc ông phải bạch hoá những thương vụ buôn bán, cũng như luật pháp buộc ông phải đặt những thương vụ buôn bán vào những tín khoản mả ông hay thân nhân không được quyền điều hành hay được biệt cho đến khi hết nhiệm kỷ TT; hoặc ông phải bán hết những doanh nghiệp này cho người khác.

Like the previous two federal lawsuits, this one, filed in federal court in Washington, accuses Mr. Trump of illegally profiteering from his businesses in a variety of ways, including collecting payments from foreign diplomats who stay in his hotels and accepting trademark approvals from foreign governments for his company’s goods and services.

“The founders ensured that federal officeholders would not decide for themselves whether particular emoluments were likely to compromise their own independence or lead them to put personal interest over national interest,” the lawsuit states. “An officeholder, in short, should not be the sole judge of his own integrity.”

Như hai đơn kiện trước; đơn kiện này, cũng được ̣đưa lên Toà Án Liên Bang ṭai Hoa Thịnh Đốn, đá cáo buộc TT Trump rằng ông đã nhận lãnh nhứng lợi nhuận phi pháp qua nhiều thương vụ kể cả những thu nhập từ những nhà ngoại giao ngoại quốc đến trú ngụ tại hotel cuả ̣ông, cũng như ông đã nhận lãnh những bản quyền trade marks từ những chính phủ ngoại quốc cho những sản phẫm hay dịch vụ cuả công ty cuả ông. 

Ngoài ra các nguyên cáo QH còn nhấn mạnh thêm là hành động cuả TT Trump đã vi phạm đến quyền Hiến định cuả các nhà lập pháp trong công việc giám sát cuả họ lên ngành hành pháp theo lởi cuả Thượng Nghị Sĩ Richard Bluementhol, người đang hợp tác chặt chẽ với Dân Biểu John Coyers Jr. trong công việc thưa kiện trên.

“Qua Hiến Pháp, các nhà lập quốc đã khẵng định rằng những người tại chức cuả chính phủ Liên Bang , không được tự mình quyết định những lợi nhuận từ ngoại quốc có hay không làm tổn thương đến gía trị độc lập cuả họ và từ đó có thể đưa tới những hành vi va trạm đến quyền lợi cuả quốc gia. Tóm lại, một người đang cầm quyền không thể là người tự mình phán xét hành vi về tác phong nhân cách cuả mình” – – – đơn thưa kiện đã nhấn mạnh điểm này.

Mr. Trump now faces three distinct groups of legal opponents, each alleging they have been harmed in a different way. Earlier this year, private individuals who own hotels or restaurants or book events at hotels that they say compete with Mr. Trump’s joined a lawsuit filed in federal court in New York by Citizens for Responsibility and Ethics in Washington, or CREW, a nonprofit watchdog group.

On Monday, the attorneys general of Maryland and the District of Columbia filed suit in federal court in Maryland, accusing Mr. Trump of putting hotels, resorts and convention centers owned or operated by their governments at a competitive disadvantage. Some legal experts have suggested that this suit may be the most likely to proceed because a state is considered a “coequal sovereign” of the president

Ông Trump bây giờ đang vướng phải ba nhóm thưa kiện khác nhau; mỗi nhóm cáo buộc ông đã vi phạm đến quyền lợi cuả họ một cách khác nhau. Trước đây, một nhóm người có doanh nghiệp hotel, nhà hàng, và nhửng người tổ chức các hội họp linh đình cho rằng TT đang không cạnh tranh một cách tránh đáng với họ, và họ đã liên kết với một đơn thưa kiện khác ở Toà Án Liên Bang ở New York với Hội “Công Dân Hành Động cho Trách Nhiệm và  Thanh Liêm tại Hoa Thịnh Đốn” – một hội canh chừng các quan chức tham nhũng.

Hôm thứ hai vừa qua, Bộ trưởng Tư Pháp cuả tiểu bang Maryland, và thành phố HTĐ cũng đưa đơn kiện tại Toà Án Liên Bang tại Maryland buộc tội TT Trump đã đưa các hotels, các doanh nghiệp nghĩ mát, các trung tâm hội họp cuả ông Trump vào hoàn cảnh cạnh tranh bất chính với  các doanh nghiệp tương tự cuả tiểu bang Maryland và thủ đô HTĐ . CÁc nhà chuyên gia về Luật Ph́ap cho rằng đơn kiện này có thể được đưa ra xét xữ bởi vì tính cách chù quyền cuả Tiểu bang được xem là ngang haǹg với Liên bang cuả TT.  

The president’s critics are clearly hoping to find a federal judge who will agree that the plaintiffs have enough standing to let a case proceed to the fact-finding stage. “It is pretty much copy and paste from one suit to another,” said Andy S. Grewal, a University of Iowa law professor who has been critical of the lawsuits’ merits.

He said the complaint from members of Congress was “the weirdest one” because a court ruling that would for the first time in 230 years define what constituted an emolument would also cover them. “They could be really shooting themselves in the foot,” he said.

Yet each new set of plaintiffs makes it harder for the Justice Department to defend the president on the grounds that his opponents have no legal standing to sue him, Mr. Trump’s critics said. “It puts the government in the position of saying that nobody can address this — not hotel competitors, not states, not members of Congress,” said Norman Eisen, the chairman of CREW, which started the legal efforts. “And you cannot get away with that in a rule-of-law system.”

Các nhà chỉ trích TT đặt kỳ vọng vào họ sẽ được một vị Thẫm Phán Liên Bang nào đó sẽ đồng ý với các nguyên cáo và cho các trường hợp sang qua giai đoạn “truy tìm sự thật”. 

Tuy nhiên, với đến ba đơn kiện khác nhau, Bộ Tư Pháp sé khó có thể đặt mình vào vị trí có thể bào chưã cho TT rằng các ca này không tư cách pháp lý để kiện TT.  Các giới chỉ trích TT cho rằng: “Sự kiện này đã nói nên rằng chính quyền không thể đật mình vào vị trí không cho các doanh nghiệp cạnh tranh; không cho các tiểu bang; và không cho đến QH quyền tranh tụng với mình – – như thế là hoàn toàn vi hiến, vì ngay cả TT cũng không thể đứng trên luật pháp quốc gia”. 

Mr. Blumenthal, a former Connecticut attorney general, said the president’s companies did business in about 20 countries but were shrouded in secrecy, making it impossible for Congress to carry out its constitutional duty of determining whether he was receiving illegal benefits or emoluments. “The truth is we have no clue about the president’s investors,” he said in an interview with reporters Tuesday. “How much is Russian money?”

“What we are seeking first and foremost is disclosure,” he said. “We cannot consent to what we don’t know.”

TNS Blumenthal, cựu Bộ Trưởng Tư Pháp cuả tiểu bang Connecticut, nói rằng các công ty cuả TT trump trên hai mươi quốc gia hoạt động trong bóng tối; điều này làm cho QH không thể thi hành quyền giám sát theo Hiến định. “Sự thật là không ai biết được TT lấy tiền đầu tư từ đâu? các nhà đầu tư đấn với cãc doanh nghiệp cuả TT là ai? ông tuyên bố trong một buổi họp báo với các phóng viên hôm thứ ba vừa qua; ông nói thêm: “Bao nhiêu tiền đến từ Nga Sô???”.

“”Điều mà chúng tôi ̣QH cần biết trước tiên là bạch hoá; chúng tôi không thể phán quyết khi chúng tôi không thể biết gì cà.”

In a response to the initial lawsuit, Justice Department lawyers argued that the framers of the Constitution never intended to prevent a president from owning a business or to ban ordinary, arms-length commercial transactions. They also contended that even if the president had violated the Constitution as his opponents allege, it is up to Congress to take action, not a federal court.

Mr. Trump’s defenders have said he has gone well beyond what is legally or ethically required to distance himself from his companies, which are now being run by his two adult sons.

Phản biện lại với đơn kiện đầu tiên, các luật sư biện hộ cho TT cuả Bộ Tư Pháp cho rằng các nhà lập hiến không bao giờ chủ định cho một TT không thể có doanh nghiệp riêng; hay cấm đoán TT không bao giờ có những doanh nghiệp mà TT giữ từ xa. Dù cho co vi hiến như những lời buộc tội, chỉ có QH mới có quyền phán xét; Toà án Liên Bang không có thẫm quyền.

Ngoài ra, các nhà biện hộ cho TT còn cho rằng ông đã làm hơn những gì luật ph́ap bó buộc chẵng hạn như ông đã giao quyền quãn lý và lãnh đạo các doanh nghiệp cho hai con trai của ông.

Unlike the previous two lawsuits, the lawsuit by members of Congress does not accuse Mr. Trump of violating the so-called domestic emoluments clause that bans him from accepting benefits from states or the federal government. That is because the Constitution gives Congress no oversight role there.

A total of 196 members of Congress — nearly seven in 10 Senate Democrats and nearly nine in 10 House Democrats, but not a single Republican — joined the suit, Mr. Blumenthal said. He said members of Congress have previously sued presidents, alleging that they had been wrongly deprived of their right to carry out their constitutional duty.

But the number who joined the emoluments lawsuit is unprecedented, because the scope of the president’s business interests — and his alleged violations — “is truly unprecedented,” he said.

Không như hai đơn kiện trước, đơn thưa cuả các nhà lập pháp không buộc tôi TT vảo các sự kiện nhận lơi nhuận trong nước, vì QH không có thẫm quyền ở đây. Tuy nhiên nhận lợi nhuận từ ngọai quốc là chuyện phải xử phải làm cuả QH.

Có tất cả 196 thành viên cuà QH; gồm có 7/10 tổng số Thượng Nghị Sĩ Dân Chủ và  9/10 Dân Biểu Dân Chù trong danh sach nguyên cáo thưa kiện. Không một thành viên đảng Cộng Hòa theo – theo như lời cuả ông Blumental. Ông nói; “Trong qúa khứ, các thành viên QH luôn thưa kiện các TT , khi quyền Giám sát cuả họ bị chối bỏ; tuy nhiên lần này con số cuả các thành viên tham gia là không tiền khoáng hậu; vì sự vi phạm cuả TT trump cũng quá to lớn không tiền khoáng hậu.” .

ndb

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s